Türkiye’de Ticaret Hukuku

Sürekli olarak büyüyen, gelişen ve uluslararası bir boyutta önem kazanan ticaret, ticari işletmelerin sayılarının büyük ölçüde artmasıyla birlikte doğan sonucu olan hukuki uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Globelleşen ve büyük bir ivmeyle büyüyen ticaret alanında, hukuki riskler, cezai şarlar ve uyuşmazlıklarda sürekli olarak gündeme gelmektedir. Ticaret Hukuku gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dallarından biri olması sebebiyle gerçek veya tüzel kişi tacirler arasında oluşan her türlü iş, işlem, bono, kıymetli evrak gibi borçlanma ilişkilerini de yakından ilgilendirmektedir. Aynı zamanda ticari işlemeleri ilgilendiren, kuruluş, tür değişikliği, şirket iç işleyiş kurallarını, şirketlerin sona erdirilme biçimleri de Türk Ticaret Kanunu’nda detaylıca düzenlenmiştir. Ticaret hukukunun konusu oluşturan 3 ana aktör vardır. Bunlar, tüzel kişiler ve taciler, ticari işletmeler ve ticari işleten dernek ve vakıflardır. Bu 3 aktörün rol oynadığı her türlü faaliyet ticari faaliyet olarak değerlendirilmekte ve ticaret hukukuna bağlı olarak düşünülmelidir. Ticari hayattaki bir çok riskten kaçınmak ve sonrasında büyük yıkımlar yaşamamak için en başta ve süreklilik arz edecek şekilde hukuki danışmanlık alınması önem arz etmektedir.

Türkiye’de Yaşayan Yabancılar için Ticaret Avukatı

Uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret faaliyetlerinde işlem ve sözleşmeleri etkileyen ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile teamül hukuku ve hukukun genel ilkelerinden oluşan kurallar bütünü olarak karşıma çıkmaktadır. Uluslararası ticaret hukuku, aynı ülkelerde kurulu olmayan, yabancılık unsuru taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin tacirler veya şirketler arasında gerçekleşen mal ve hizmet satışlarını ve hukuki yükümlülüklerini esas alan hukuk dalıdır. Uluslararası Ticaret Hukukunun belli başlı konularından bazıları; milletlerarası mal alım satımı, milletlerarası mal taşıma sözleşmeleri, milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözüm yolları, milletlerarası ticari sözleşmelerin hukuki rejimi, milletlerarası ticari kuruluşlar, yabancı sermaye yatırımları, ithalat ve ihracat işlemleri,  ticari sözleşmeler,  E-ticaret,  uluslararası ticari uyuşmazlıklar ve çözüm yollarıdır.

commercial law - ticaret hukuku

Türkiye Cumhuriyeti “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)” Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından (UNCITRAL) hazırlanan ve 11 Nisan 1980 tarihinde kabul edilen anlaşmanın tarafıdır.

CISG farklı coğrafyalarda 89 ülkenin taraf olduğu ve uluslararası ticarette satım hukukuna ilişkin önemli bir hukuki düzenlemedir. CISG’nin asli amacı tarafların yapacakları uluslararası ticaretten maksimum faydayı sağlamaları ve ticaretin sürekliliğinin korunmasıdır. İşlem maliyetlerinin en aza indirilmesi devletler arası ticari ilişkilerin ne nihayetinde dostluğun da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nde 1 Ağustos 2011’de onaylanarak yürürlüğe giren CISG iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir.

Ticaret Avukatları Ne Yapar?

Ticaret hukuku avukatı, şirketin kuruluş süreçlerini takip etmekle başlayan süreç içerisinde, şirketin açacağı veyahut şirkete karşı açılan davaların takibi ile ilgilenir. Şirketlerin ticari hayattaki tarafı olacağı sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi, hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi ve çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını sağlar. Ticaret hukuku avukatı aynı zamanda şirketlerin işçiler ile arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak, oluşabilecek uyuşmazlıklar hakkında tutanak tutmak ve şirket iç işleyişiyle ilgili her türlü hukuki danışmanlığı verme görevlerini üstlenir.

Ticaret Hukuku Neleri Kapsar?

  • Şirketlerin yurtiçinde veyahut serbest bölgelerde hızlıca ve kolayla kurulması,
  • Günlük ticari iş ve işlemler ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Şirketlerin tarafı olduğu her türlü davaların takibi,
  • Şirketin talebi olması doğrultusunda toplantılara şirketi temsilen bulunmak,
  • Uluslararası mal satımına ilişkin sözleşmeler ile ilgili uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların tabi olduğu CISG ile ilgili hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Yabancı ve yerli şirketlerle yapılacak sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
  • Yabancı ve yerli şirketlerin Türkiye’de yapacağı ticari iş ve işlemlerde hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Yabancı unsurlu sözleşmelerde çıkan ihtilaflarda hukuk yardım,

Türkiye’de Ticari Sözleşme Hukuku

Sözleşmenin tanımı, hukuksal bir sonuç doğurmak amacıyla, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbirine uygun irade bildirişiyle gerçekleşen işlem olarak yapılabilir. Ticari sözleşmeleri ise, tacirlerin ve tüzel kişilerin kendi aralarında hukuki sonuçlar doğurmak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği sözleşme olarak tanımlamak mümkündür. Sözleşmeşlerin hukua uygun hazırlanması, olası uyuşmazlık risklerini minize etmektedir. Ticari sözleşmelerin türlerinden bazıları şunlardır; satış sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, factoring sözleşmesi, fikri ve sınai haklar sözleşmeleri, rehin sözleşmesi, ipotek sözleşmesidir.

Uluslararası ticaret sözleşmelerinde ise sözleşmeye konu taraflar yaşadıkları ülkeler, o ülkelerdeki sözleşmeler hukuku ve coğrafi unsurlar gibi faktörler dikkate alınır. 

Ticaret Hukuku Alanında Uzman Türk Avukat Kadromuz

Celiktas Hukuk Bürosu olarak ticaret ve sözleşmeler hukuku alanında uzman avukatlar ile hizmet vermekteyiz. Yerli ve yabancı Müvekkillerimize her türlü ticari faaliyet kapsamında sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yanlarında olup, uyuşmazlık anında ivedi yardımlar ve destekler vermekteyiz.