Şirketler hukuku, şirket kuruluşu, birleşme, devralma ve tasfiye gibi ticaret hukukuna ilişkin konuları düzenleyen, sürekli gelişen ve yenilenen bir hukuk dalıdır.

Şirket Avukatı Nedir?

Şirket avukatı, bireysel müvekkiller yerine şirketler gibi ticari müvekkilleri temsil etmekte olup genellikle yeni işletmelere, kuruldukları sırada ve o noktadan itibaren evrilip geliştikleri süreçteki tüm hukuki konulara yardımcı olurlar.

Şirketler Hukuku Neleri Kapsar?

Şirketler hukuku, şirket oluşumu ve kuruluşundan birleşme ve devralmalar gibi büyük yapısal değişikliklere kadar çok çeşitli sorgulamaları içerirken aynı zamanda hissedar hakları, yatırım, sermaye artırımı ve tasfiyeyi de kapsar.

Birleşmeler 

Şirketler, bir şirketin başka bir şirket tarafından satın alınması (Devralma olarak birleşme) veya yeni bir şirket olarak birleşme yoluyla birleşebilir. (Yeni bir şirket olarak birleşme)

Bölünme

Bir sermaye şirketinin veya kooperatifin mal varlığının tamamını veya bir kısmını, kendisine veya ortaklarına katılma payı verilmesi karşılığında yeni kurulan veya mevcut sermaye şirketlerinden veya kooperatiflerden birine veya birkaçına devretmesine şirket bölünmesi denir.

Tür Değişiklikleri

Anonim, kollektif, komandit veya ticari işletmeler limited şirkete; limited, kollektif, komandit veya ticari işletmeler anonim şirkete dönüştürülebilir.

corporate law - şirketler hukuku

Türkiye’de Şirket Avukatı Ne Yapar?

Türkiye’de şirket avukatları, şirket kuruluşu, yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması ve kurulu şirketlerin günlük faaliyetlerinin yanı sıra tasfiye, birleşme ve devralma işlemleriyle ilgilenir. Buna ek olarak, Türk şirket avukatları şirketlere sözleşmesel ve yasal konularda yardımcı olmaktadır.

Türkiye’de Limited Şirket Kuruluşu 

Limited Şirketler, hızlı karar alma mekanizmaları ve esnek yapıları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok tercih edilen ticari yapılardır.

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanları için de oldukça elverişlidir. Nitekim Türk Hukuku, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin şirket hisselerinin %100üne sahip olabilmelerine olanak tanır. Yabancı yatırımcıların şirket kuruluşu aşamasında Türkiye’de bulunmalarına dahi gerek yoktur. Tüm süreci bir hukuk bürosu ve avukatlar aracılığıyla uzaktan yürütebilmek mümkündür.

Yatırımcılar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen prosedürü takip ederek Türkiye’de limited şirket kurabilirler.

Türkiye’de Anonim Şirket Kuruluşu

Türkiye’de Anonim Şirket (A.Ş.), ileride halka açılmayı veya holding olarak kurulmayı hedefleyen ya da kıymetli madenler, turizm, elektronik para, iletişim hizmetleri, finansal teknoloji gibi lisans gerektiren sektörlerde faaliyet göstermeyi amaçlayan veya devlet ihalelerine katılmak isteyen yatırımcılar için tercih edilebilir.

Yatırımcılar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen usulleri takip ederek Türkiye’de anonim şirket kurabilirler. Türk Hukuku, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin şirket hisselerinin %100’üne sahip olmasına izin vermekte olup yabancı yatırımcılar şirket kuruluşu için Türkiye’de bulunmadan tüm süreci uzaktan gerçekleştirebilirler.

Türkiye’de Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu

Türkiye’de bir Serbest Bölgede şirket kurmak, özellikle üretim ve/veya ihracat yapmak isteyen yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsattır. Serbest bölgede kurulan şirketler çok sayıda vergi avantajına sahiptir. Bu bölgelerde şirket kurmak için vatandaşlık şartı aranmamaktadır. Vergi avantajlarından yararlanarak kar oranını artırmak isteyen yabancı yatırımcılar tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir.

Türkiye’de Şirketlerin Tasfiyesi 

Türk hukukuna göre tasfiye işlemi, Türkiye’de yerleşik şirketlerin ve merkezi yurtdışında bulunan şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin faaliyetlerini sona erdirerek mali değerlerinin ortadan kalktığı bir süreçtir. 

Türkiye’de Şube Kurulması

Şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na göre merkezinden bağımsız olarak faaliyet gösteren, ancak merkeze bağımlı olarak işletilen şubeler kurabilirler.

Yabancı Şirketin Türkiye’de Şube Açması

Yabancı merkezli şirketler, ağırlıklı olarak Türkiye’de faaliyet gösterdikleri bir Türkiye şubesi açabilirler.

Şirketler Hukuku Hangi Tür Şirketlerle İlgilenir?

Şirketler hukuku kapsamındaki şirketler, her ülkenin ticari teamüllerinin farklı olması nedeniyle küresel olarak değişiklik gösterebilir. Türk Şirketler Hukuku temel olarak beş tür şirketle ilgilenmektedir. Bu şirketler aşağıda sayıldığı şekildedir:

  • Anonim Şirketler
  • Limited Şirketler 
  • Kollektif Şirketler
  • Komandit Şirketler
  • Kooperatifler.

Şirketler Topluluğu Nedir?

Bir şirket grubu, bağlı şirketleri ve ana şirketleri içeren çeşitli şirketlerden oluşan birleşik bir ekonomik kişiliktir.

Kollektif Şirket ve Komandit Şirket 

Kollektif şirket, bir ticaret unvanı altında ticari bir faaliyette bulunmak üzere en az iki gerçek kişi ortakla kurulan ve bu ortaklardan hiçbirinin şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu sınırlandırılmamış olan şirkettir. 

Komandit şirket ise, biri sınırlı sorumlu (komanditer ortak), diğeri ise şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu (komandite ortak) olmak üzere en az iki ortak tarafından kurulan şirket türüdür.

Anonim Şirket 

Anonim şirket, esas sermayenin paylara bölündüğü ve ortakların borçlara karşı sorumluluğunun taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlı olduğu şirket türüdür.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, ortaklarının bir kısmının genel ortak, diğerlerinin ise anonim şirket hissedarı olarak şirket alacaklılarına karşı sorumlu olduğu, sermayesi paylara bölünmüş bir şirkettir.

Limited Şirket

Kanuna göre limited şirket, esas sermayesi belirli olan ve bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi ortağın sermaye paylarının toplamından oluşan bir şirket türüdür.

Kooperatifler 

Kooperatifler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan çeşitli ortaklıklardır.