I. TANIM

18 Ocak 2024 tarih ve 32433 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 8112 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ileTurizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin (Resmî Gazete Tarih: 01.06.2019, Sayı: 30791) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ş) bendinden sonra gelmek üzere (t) bendi eklenerek mobil ev;

“İlgili mevzuata uygun şekilde O2 sınıfı tip onay belgesine sahip, bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmış, konaklama birimi şeklinde düzenlenmiş, içinde yaşam alanı, yatak ile banyo-tuvalet bulunan 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi aracı” 

şeklinde tanımlandı.

O2 sınıfı tip onay belgesi ile ilgili hususlar Motorlu Araçlar ve Römorkları İle Bunların Aksam, Sistem Ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Ve Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858) ile düzenlenmiştir (Resmî Gazete Tarih: 19.04.2020, Sayı: 31104).

II. MOBİL EVLERE TURİZM YATIRIM BELGESİ VERİLMEYECEK

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesisler için yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade eden Turizm yatırımı belgesi mobil evler için verilmeyecek. Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesinin ikinci fıkrasına yapılan değişiklik ile mobil evler de dahil edildi.

“Özel tesislere, gastronomi tesislerine, apart otellere, pansiyonlara, mobil evlere ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan yapılarda yer almayan özel konaklama tesislerine turizm yatırımı belgesi verilmez”.

III. KONAKLAMA TESİSLERİNİN KONAKLAMA BİRİMLERİ KISMEN YA DA TAMAMEN MOBİL EVLERDEN OLUŞTURULAMAYACAK AKSİ HALDE BELGE TALEPLERİ REDDEDİLECEK

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin “Konaklama tesislerinin asgari nitelikleri” başlığını taşıyan 18. Maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

(2) Türün niteliklerinin belirtildiği maddede açık olarak izin verilenler hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri, hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmış olup olmamasına bakılmaksızın, kısmen ya da tamamen mobil evlerden oluşturulamaz. Bu tesislere ilişkin belge talepleri reddedilir.”

IV. KAMPİNG YA DA KIRSAL/EKO TURİZM KULLANIMLARINA AYRILMIŞ ALANLARDA DÜZENLENECEK MOBİL EVLERDEN OLUŞAN TESİSLERİN NİTELİKLERİ

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Kırsal Turizm Tesisleri başlığını taşıyan altıncı Bölümüne “Mobil Evler” başlığını taşıyan 35/A maddesi getirildi. Buna göre;

MADDE 35/A(1) Mobil evler, tahsisli kamu taşınmazları hariç olmak üzere, imar planlarında kamping ya da kırsal/eko turizm kullanımlarına ayrılmış alanlarda düzenlenen, tamamı mobil evlerden oluşan, en az beş, en fazla kırk dokuz konaklama birimi içeren tesislerdir. Bu tesisler aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Konaklama birimi başına en az iki yüz elli metrekare alan.

b) Tesis alanının çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılması.

c) Girişte konaklama birimi başına bir araç olmak üzere otopark, resepsiyon-idare ünitesi.

ç) Mobil evlerin tamamının tescil belgesinin mal sahibi veya belge sahibi ya da işletmeci adına düzenlenmiş olması.

(2) Konaklama birimleri doğal ışık alacak şekilde düzenlenir. Uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkanı verebilecek şekilde dekore edilir. Bu birimlerde yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, kıymetli eşya kasası, minibar, sıcak içecek hazırlanmasına imkan sağlayan donanım ve servis malzemesi, genel aydınlatma, priz, çöp kutusu, perde veya benzeri düzenleme bulunur. Banyolarda, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, şampuan ile el ve banyo havlusu bulundurulur. Her konaklama birimi iki kişiliktir

(3) Bu tesislerde, 14’üncü maddenin (Mahallerin düzenlenmesi) beşinci fıkrası (Tesislerin bünyesinde yer alabilecek kapalı ve açık genel mahaller ve nitelikleri) kapsamında lokanta, alakart lokanta, kafeterya, bar salonu, pasta salonu, kafe ve kahvaltı salonu düzenlenmesi durumunda, bu ünitelerin toplam kapasitesi yüz kişiyi geçemez; toplantı salonu ve çok amaçlı salon yapılamaz.

(4) Konaklama birimlerinin hareket kabiliyetini ortadan kaldırıcı düzenleme yapılamaz.

(5) Bu tesislere ilişkin turizm işletmesi belgesi başvurusunda tescil belgesi ibraz edilir. Başvuru tarihi itibarıyla 2918 sayılı Kanun kapsamında geçerli teknik muayene bulunması zorunludur. Turizm işletmesi belgesi alınmasından sonra da teknik muayenelerin yaptırıldığını ilişkin geçerli muayene belgesi Bakanlığa ibraz edilir.”