Birleşme ve devralmalar, işletmelerin büyüme, çeşitlendirme ve gelişmiş pazar pozisyonu sağlamalarına olanak tanıyan kurumsal ortamın tamamlayıcı bileşenleri haline gelmiştir.

Birleşme ve Devralma işlemleri karmaşık yasal süreçler ve mevzuata ilişkin hususları içerdiğinden başarılı iş değişiklikleri için Birleşme ve Devralma Hukuku’nun derinlenmesine anlaşılması ve bilinmesi şarttır.  Bu dinamik ve rekabetçi iş ortamında, stratejik ortaklıklar ve büyüme fırsatları arayan şirketler için Birleşme ve Devralmalar Hukuku’nda yön bulmak kritik öneme sahiptir.

Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuku, iş dünyasının hızlı temposunda, birleşme ve devralmalar şirketlerin pazar paylarını genişletmek, rekabet avantajlarını artırmak ve hızlı büyüme elde etmek için kullandıkları yaygın stratejiler haline gelmiştir. Dinamik ve gelecek vaat eden bir pazar olarak Türkiye’de son yıllarda birleşme ve devralma faaliyetlerinde bir artışa tanık olunmuştur. Bu işlemleri kolaylaştırmak ve düzenlemek hususunda Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuku çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Birleşme ve Devralmalar Hukuku Nedir? 

Birleşme ve Devralmalar Hukuku, şirketlerin konsolidasyonu, birleşmesini veya devralınmasını yöneten yasal çerçeveyi ifade eder. Bu tür kurumsal işlemlerde yer alan prosedürleri, gereklilikleri ve sınırlamaları ana hatlarıyla belirtir. Bu hukukun temel amacı şeffaflığı sağlamak, pay sahiplerinin çıkarlarını korumak ve piyasada sağlıklı rekabeti teşvik etmektir. 

Mergers and Acquisitions Law -

Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuku Neleri Kapsıyor?

Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuku, ülkedeki birleşme ve devralma faaliyetleriyle ilgili çok çeşitli hususları kapsamaktadır. 

Kapsadığı yasal kural ve düzenlemeler:

  • İşlem Öncesi Değerlendirme: Bir Birleşme ve Devralma (M&A) anlaşmasına başlamadan önce, ilgili taraflar hedef şirketin yasal, finansal ve operasyonel yönlerini değerlendirmek için kapsamlı bir durum tespiti yapmalıdır. Hukuk dalı, bu sürecin eksiksiz ve yasal standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlar.
  • İşlem Yapısı: Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuku, birleşme ve devralma işlemlerinin yapılandırılabileceği çeşitli yöntemleri tanımlamaktadır. Bunlar arasında birleşmeler, devralmalar, hisse alımları, varlık devirleri ve ortak girişimler sayılabilir.
  • Düzenleyici Makam Onayları: Birleşme ve satın alma işleminin niteliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak, resmi makamlardan düzenleyici onaylar alınması gerekebilir. İlgili hukuk, bu onayların alınmasına ilişkin kriterleri belirler.
  • Azınlık Hissedarların Korunması: Kanun, birleşme ve devralmalar sırasında azınlık hissedarların hak ve menfaatlerini koruyarak çoğunluk hissedarların olası suistimallerini önlemektedir.
  • Rekabet Kuralları: Adil rekabeti sağlamak ve tekelci uygulamaları önlemek için Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuku, büyük ölçekli işlemleri inceleyen rekabet düzenlemelerini içermektedir. 

Türk Mevzuatında Birleşme ve Devralma Türleri Nasıl Yapılandırılmıştır?

Türk Mevzuatı kapsamında, birleşme ve devralmalar, her birinin kendine özgü sonuçları olacak çeşitli şekillerde yapılandırılabilir:

  • Birleşmeler: Birleşmede, iki veya daha fazla şirket yeni bir kuruluş oluşturmak üzere birleşir. Asıl şirketlerin ayrı tüzel kişilikler olarak varlıkları sona erer ve tüm hak ve yükümlülükleri yeni kurulan şirkete devredilir.
  • Devralmalar: Bir satın alma işleminde, bir şirket başka bir şirketin hisselerini veya varlıklarını satın alır. Satın alınan şirket yasal varlığını korur, ancak mülkiyet ve yönetim el değiştirir.
  • Hisse Satın Alımları: Bu tür bir satın alma, hedef şirkette önemli sayıda hissenin satın alınmasını içerir ve satın alan tarafa kontrol hissesi sağlar.
  • Varlık Transferleri: Varlık devirlerinde, bir şirket tüzel kişiliğini koruyarak belirli varlıklarını veya iş birimlerini başka bir kuruluşa satar veya devreder.
  • Ortak Girişimler: İki veya daha fazla şirket iş birliği yapar ve belirli bir iş amacı için yeni bir tüzel kişilik oluşturur. Her iki taraf da varlık, kaynak ve uzmanlıklarıyla katkıda bulunarak hem zararları hem de karları paylaşır.

Türk Mevzuatına Göre Hangi Birleşmeler Geçerlidir?

Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuku’nda birleşmeler kolaylaştırılmış ve normal birleşmeler olmak üzere iki kategoride sınıflandırılmaktadır.

Kolaylaştırılmış Birleşmeler: Kolaylaştırılmış birleşmeler, şirketlerden en az birinin diğer şirketin hisselerinin ve oy haklarının %100’üne sahip olduğu şirketleri kapsar. Bu birleşmeler nispeten basittir ve daha az düzenleyici onay gerektirir.

Normal Birleşmeler: Normal birleşmeler ise, hiçbirinin diğerinin hisselerinin ve oy haklarının %100’üne sahip olmadığı şirketleri içerir. Bu işlemler daha sıkı düzenleyici inceleme gerektirir.

İngilizce Bilen Türk Birleşme ve Devralma Avukatları

Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuku’nun incelikleri arasında ticari faaliyet yürütmek, özellikle uluslararası yatırımcılar ve işletmeler için zorlayıcı olabilmektedir. İşlemlerin sorunsuz ve başarılı olmasını sağlamak için, nitelikli ve deneyimli İngilizce bilen Türk Birleşme ve Devralma Avukatlarından yardım almak çok önemlidir.  Bu hukuk profesyonelleri, birleşme ve devralma süreci boyunca kanuni temsil sağlamak için gerekli uzmanlığa sahiptir.

İstanbul, Türkiye’de bulunan Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuk Büroları, finans merkezi ve çok sayıda birleşme ve devralma işleminin odak noktasında yer almaktadır. Üst düzey hukuki hizmetlere ve hukuki danışmanlığa erişmek isteyen şirketler genellikle İstanbul’da bulunan saygın Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuk Bürolarına başvurmaktadır. Bu hukuk büroları, yurtdışı işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için yerel düzenlemeler hakkındaki derin bilgilerini uluslararası perspektiflerle birleştirerek müvekkillerine kapsamlı destek sunmaktadır.

Sonuç olarak, Türk Birleşme ve Devralmalar Hukuku, şeffaf ve verimli birleşme ve devralma faaliyetleri için temel oluşturmaktadır. İşletmeler, deneyimli avukatlar yardımıyla birleşme ve devralma işlemlerinin karmaşıklığını aşabilir, yeni büyüme fırsatlarını ortaya çıkarabilir ve stratejik hedeflerine ulaşabilirler.